67 21 87 44
×

Lūdzu aizpildiet zemāk esošo veidlapu un mēs ar jums sazināsimies 1 darba dienas laikā.

Lūdzu ievadiet pareiza formāta epasta adresi.
Lūdzu ievadiet ziņojumu.
Jūsu ievadītie dati tiek saglabāti un nosūtīti kā e-pasta vēstule un apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku

Privātuma politika

Mums rūp jūsu privātums. Jūsu personas dati netiks pārdoti. Jūsu dati netiks izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā.

Anitra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Privātuma Politika

Pārzinis Anitra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” reģ. Nr. 50003045201 (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 6D, LV-1073,  tālr. +371 67218744, e-pasta adrese: anitra@anitra.lv.

Sabiedrība apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības., kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Sabiedrības interneta vietnē www.anitra.lv.


Personas datu apstrādes nolūki (mērķi) un tiesiskie pamati

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības funkcijām. Sabiedrība apstrādā un izmanto personas datus šādiem nolūkiem:
    •    personas identificēšanai;
    •    informācijas sniegšanai par Sabiedrības produktiem un pakalpojumiem;
    •    piedāvājuma sagatavošanai, izskatīšanai un apstrādei;
    •    attiecību ar klientiem un potenciāliem klientiem organizēšanai, attīstīšanai un analīzei;
    •    līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai;
    •    pakalpojumu sniegšanai;
    •    garantijas saistību izpildei;
    •    personāla atlasei un vadībai;
    •    informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
    •    sabiedrības un trešo personu īpašumu aizsardzībai; informācijas, darbinieku un trešo personu drošībai; pretlikumīgu darbību novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai,  Sabiedrības juridiskajā adresē, veicot videonovērošanu.
    •    personāla atlases procesa administrācijas nolūkā Sabiedrība apstrādā personas datus, lai izvērtētu pieteikumus un darba kandidātus.


Personas datu iegūšana un glabāšana

Sabiedrība iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs sazinieties ar mums, sniedzat mums informāciju par sevi un savu darbību rakstiski un mutvārdos, iegādājaties Sabiedrības produktus vai pakalpojumus, pierakstāties jaunumiem, piedalāties Sabiedrības organizētajos pasākumos.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām Sabiedrība leģitīmās intereses nodrošināšanai, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus.

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu nodošana

Sabiedrība nodrošina Jūsu personas datus  neizpaušanu trešajām  personām, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.

Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datus trešajām personām (piemēram, valsts un pašvaldības institūcijām, policijai, tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam).

Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā; kā arī apakšuzņēmējiem, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu Sabiedrības vārdā. Šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu kā arī citas tiesības, kuras ir pret Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

 

VĒLIES UZZINĀT VAIRĀK?
Lūdzu ievadiet pareiza formāta epasta adresi.
Lūdzu ievadiet ziņojumu.
Jūsu ievadītie dati tiek saglabāti un nosūtīti kā e-pasta vēstule un apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku
FORMA